Türkçe TR English EN العربية AR Русский RU

Telefon Numaramız

+90 (533) 364 9490

 • – Ülgen, Ç., Özdemir, T., Sağlam, R.: Ürodinamik Tanı Yöntemleri ve Kliniğimizde Uyguladığımız Yöntemler. Türk Üroloji Dergisi, 3: 397 – 399. 1977.
 • – Harmankaya Ç., Sağlam R., Özdemir T.: Üreteral Polip ve Lokal Eksizyonla Tedavisi, GATA Bülteni, 25: 979-981, 1983.
 • – Sağlam R., Özdemir T: Üreter Tümörlerinde Nefroüreterektomi Periüreteral Sistektomi. GATA Bülteni. 25:983-987, 1983.
 • – Vatandaşlar F., Sağlam R., Peker A., Özen H., Öztan H.A: Detrusor-Eksternal Sfinkter Dissinerjisi. Türk Üroloji Dergisi. 9:207-211, 1983.
 • – Sağlam R.:Böbrek Taşlarının Şok Dalgaları ile Ameliyatsız Tedavisi. Yeni Tıp Dergisi 1:57-61, 1984.
 • – Erdolu Ç., Sağlam R.,Harmankaya Ç.,Vatandaşlar F., Eryiğit M., Özdemir T.: Esrar ve Tranklizan İlaçların Erkek Cinsel Fonksiyonları Üzerine Etkisi. GATA Bülteni. 27:77-82, 1985.
 • – Güngör S., Sağlam M., Sağlam R., Aşar G.: Infertil Çiftlerde Antisperm Antikor Sıklığı ve İmmunosüpressif Tedavi ile Elde edilen Gebelik Oranı. Türk Üroloji Dergisi 11: 365-374, 1985.
 • – Mermut S., Ülgenalp I., Köksal A., Pabuçcu R., Sağlam R., Akyürek C., Dilek S.: Kadın Üriner Stres İnkontinansında Vaginal Flaplı Üretra Suspansionu (Mermut Yöntemi). Kadın Doğum Dergisi. 1: 88 – 94. 1985.
 • – Kerse, İ,. Özdemir, T., Harmankaya, Ç., Eryiğit, M., Sağlam, R., Peker, A., F., Erduran, D.: Erkek İnfertilitesinde İmmunolojik Araştırmanın Tanı ve Tedavideki Yeri. GATA Bülteni 28 – 29 – 39. 1986.
 • – Erduran, D., Sağlam, R.: Mesane Disfonksiyonlarında Temiz Aralıklı Kateterizasyon Uygulaması (20 Olgu Nedeniyle). GATA Bülteni. 28: 209 – 215, 1986.
 • – Özdemir, T., Harmankaya, Ç., Eryiğit, M., Sağlam, R., Erduran, D., Şen, S., İşeri, C.: Perkütan Ultrasonik Litotiripsi (Üç Olgu Nedeniyle). GATA Bülteni. 28: 221 – 224, 1986.
 • – Sağlam, R., Aktolun, C.: İntraskrotal Patolojilerin Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Değeri. Doğa Tıp ve Ecz. Dergisi 11: 296 – 303, 1987.
 • – Sağlam, R., İşeri, C.: Nöropatik Mesaneli 106 Olgunun Ürodinamik Değerlendirmesi. Türk Üroloji Dergisi. 13: 15-22. 1987,
 • – Özdemir, T., Harmankaya, Ç., Eryiğit, M., Erduran, D., Sağlam, R., İşeri, C.: Perkütan Nefrolitotomi Sonuçları. Türk Üroloji Dergisi. 14: 7 – 12, 1988.
 • – Sağlam, R., İşeri, C., Kerse, İ., Harmankaya, Ç.: Kuduz Aşısı Myelitine Bağlı Mesane Disfonksiyonu. Türk Üroloji Dergisi. 14: 249 – 252, 1988.
 • – Sağlam, R., İşeri, C., Kerse, İ., Harmankaya, Ç.: Myelomeningoselli Hastaların Ürodinamik Takibi. Türk Üroloji Dergisi. 14: 253 – 260. 1988.
 • – Sağlam, R., İşeri, C., Harmankaya, Ç.: Üreterorenoskopi Uygulamaları. Türk Üroloji Dergisi. 14: 273 – 278, 1988.
 • – Sağlam, R.: Sigara İçilmesinin Mesane Kanseri ve Empotans Etiyolojisindeki Yeri. Yeni Tıp Dergisi. 5: 33 – 36. 1988.
 • – Sağlam, R., İşeri,C.: Enürezis ve Ürodinami. Türk Üroloji Dergisi. 14: 529 – 532. 1988.
 • – Sağlam, R., Aydın, H., Vural, O., İşeri, C., Erçil,Z.: Empotansta Multidisipliner Değerlendirme Sonuçları. Türk Üroloji Dergisi. 14: 543 – 546. 1988.
 • – Kaya, I.S., Dilmen, U., Ceyhan, M., Sağlam, R.,: Rectal and Anal Pressure Profile in Constipated Children. The Lancet. 11: 1198 – 1199. 1988.
 • – Şen, S., İşeri, ., Sağlam, R.: Renal Hydatidosis. 33: 241 – 242. 1989.
 • – Erduran, D., Kerse, İ., Sağlam, R., Özdemir, T.: Mesane Tümörleri ile Kan Grupları Arasındaki İlişki. GATA Bülteni, 31: 121 – 127. 1989.
 • – İşeri, C., Sağlam, R.: Kadın İnkontinanslarında Fonksiyonel Değerlendirme. Türk Üroloji Dergisi 15: 517 – 524. 1989.
 • – Sağlam, R.: Böbrek Taşları Tedavisinde Perkütan Litotripsi. Sendrom. 2: 36 – 42. 1990
 • – Kerse, İ., Sağlam, R., Erduran, D., Gültekin, F.: Posterior Lumbotomi: Açık Taş Cerrahisindeki Değeri ve Bu yöntem Uygulanarak Opere Edilen Taş Hastalarından Aldığımız Sonuçlar. GATA Bülteni. 31: 889 – 895. 1989.
 • – Gültekin, F., Erduran, D., Eryiğit, M., Sağlam, R., Özdemir, T.: Spinal Kord Yaralanmalarında Aralıklı Kateterizasyonun Önemi. GATA Bülteni. 32: 111 – 119. 1990.
 • – Sağlam, R., Özteke, Y., Erduran, D., İşeri, C.: Aksidental Üreter Ligasyonlarında Perkütan Nefrostominin Yeri. GATA Bülteni. 32: 857 – 863. 1990
 • – Seçkin, B., Sağlam, R., Erçil, Z., Harmankaya, Ç., Erduran, D., Özdemir, T.: İntrakavernöz İlaç Enjeksionu Komplikasyonları ve Tedavisi. Türk Üoloji Dergisi. 16: 413 – 415. 1990
 • – Aydın, H., Sağlam, R., Eryiğit, M.: Erektil Disfonksion Tanısında Çok Yönlü Yaklaşım. Üroloji Bülteni. 1: 2 – 4.1990
 • – Dayanç, M., Özgök, Y., Seçkin, B., Harmankaya, Ç., Erduran, D., Sağlam, R., Gökalp, A., Demirci, M.: Üriner İnkontinansta Artifisyel Sfinkter Uygulaması. GATA Bülteni. 33: 533 – 538. 1991.
 • – Seçkin, B., Özgök, Y., Sağlam, R., Dayanç, M., Erduran, D., Harmankaya, Ç.: Dinamik Kavernosografinin Empotans Araştırmalarındaki Yeri. GATA Bülteni. 33: 1031 – 1035. 1991.
 • – Dayanç, M., Sağlam, R., Özgök, Y., Gökalp, A., Seçkin, B., Demirci, M., Harmankaya, Ç.: Böbrek ve Üreter Üst Bölüm Taşlı 100 Hastada Perkütan Nefrolitotomi. GATA Bülteni. 33: 1037 – 1041. 1991.
 • – Dayanç, M., Özgök, Y., Gökalp, A., Sağlam, R., Erduran, D., Harmankaya, Ç., Erçil, Z.: Staghorn ve/veya Multipl Böbrek Taşlarında Perkütan Nefrolitotomi. GATA Bülteni. 33: 1331 – 1334. 1991.
 • – Sağlam, R., Dayanç, M., Seçkin, B., Harmankaya, Ç., Erduran, D., Özgök, Y.: Prostatektomi Sonrası ve Konjenital Anomalilere Bağlı Üriner Enkontinans Tedavisinde Artifisyel Sfinkter Uygulamaları ve Sonuçları. Doğa Tr.J.of. Medical Sciences. 15: 284 – 285. 1991.
 • – Özgök, Y., Dursun, E., Sağlam, R., Çakıcı, A., Saraçoğulları, A., Demirci, M.: Spinal Kord Yaralanmalı Hastaların Üriner Sistem Enfeksionlarında Bir Endikatör: CRP. Ankara Tıp Mecmuası. 44: 425 – 432. 1991.
 • – Özgök, Y., Dursun, E., Çakçı, A., Sağlam, R., Kanal, K., Demirci, M., Altıoklar, K.: Spinal Kord Yaralanmalarında Temiz Aralıklı Kateterizasyon. Ankara Tıp Mecmuası. 44: 459 – 464. 1991.
 • – Sağlam, R., Şafak, M., Eryiğit, M., Adsan, Ö., Baltacı, S., Bedük, Y.: Staghorn Taşlarda Perkütan Litotripsi ve Kombine Tedavi. ESWL ve Endoüroloji. 1: 17 – 19. 1991.
 • – Sağlam, R., Eryiğit, M., İşeri, C., Erduran, D., Özgök, Y., Gökalp, A., Dayanç, M.: Üreter Üst Bölüm Taşlarının Tedavisinde Perkütan Cerrahi. Türk Üroloji Dergisi. 17: 19 – 21. 1991.
 • – Özgök, Y., Erduran, D., Sağlam, R., Dayanç, M.: Intrarenal Pressure Following Pyeloplasty or Percutaneous Surgery. British Journal of Urology. 67: 251 – 252. 1991.
 • – Şafak, M., Sağlam, R., Baltacı, S., Adan, Ö., Sanlıdilek, U., Bedük, Y.: Management of Üreterosigmoidal Anastomotic Stricture by Balloon Dilatation. Urologia Internationalis. 47: 103 – 104. 1991.
 • – Dursun, E., Özgök, Y., Sağlam, R., Çakçı, A., Kanal, K., Demirci, M.: Spinal Kord Yaralanmalarında Ürodinami. Doğa Tr. J. Of Medical Sciences. 16: 93 – 99. 1992
 • – Dursun, E., Özgök, Y., Çakçı, A., Sağlam, R., Kanal, K., Demirci, M., Altıoklar, K.: Hiperrefleks Mesanede Propantheline ile Terapötik Yaklaşım. Doğa Tr. J. Of Medical Sciences. 16: 281 – 284. 1992.
 • – Seçkin, B., Sağlam, R., Özgök, Y., Dayanç, M., Harmankaya, Ç., Erduran, D.: Ereksion Bozukluklarında İnrakavernöz İlaç Uygulamasının Tanı Değeri. GATA Bülteni. 34: 95 – 102. 1992.
 • – Yalçınkaya, F., İmamoğlu, A., Sağlam, R., ve ark.: Üreter Alt Ucu Taşlarında Üreterorenoskopi ve ESWL nin Karşılaştırılması. ESWL ve Endoüroloji 3: 34 – 36. 1994.
 • – Baltacı, S., Şafak, M., Sağlam, R., Süzer, O., Göğüş, O.: Kırılmış Nefrostomi Kateterinin Perkütan Girişimle Çıkarılması. ESWL ve Endoüroloji 3: 38. 1994.
 • – Adsan, Ö., Sağlam, R., Adan, H., Ardıçoğlu, A., Akın, Ö.: İki Spark Gap Jeneratörlü ESWL Cihazının 91 Hastada Multiparametrik Olarak Karşılaştırılması. Üroloji Bülteni. 6: 237 – 239. 1995.
 • – Sağlam, R., Müftüoğlu, Y., Demircan, A. Ve ark.: Türk Litotriptörü Multimed 9200 Kullanan Altı ESWL Merkezlerinin Sonuçları. Medikal ve Teknik 10: 12 – 14. 1995.
 • – Sağlam R, Adsan Ö: Hipertermi ve Termoterapi. In BPH Benign Prostat Hiperplazisi. Editörler Özen H, Özkardeş H. Hekimler Yayın Birliği sy.226, 1996
 • – Safak M, Sağlam R: Transüretral İğne Ablasyonu-TUNA. In BPH Benign Prostat Hiperplazisi. Editörler Özen H, Özkardeş H. Hekimler Yayın Birliği sy.236, 1996
 • – Sağlam R, Şafak M: Yüksek Şiddetli Odaklanmış Ultrason-HIFU. In BPH Benign Prostat Hiperplazisi. Editörler Özen H, Özkardeş H. Hekimler Yayın Birliği sy.242, 1996
 • – Akman RY, Şenel FM, Çimentepe E, Sağlam R: Ülkemizde ilk mobil ESWL sistemi uygulaması ve sonuçlarıYeni Tıp Dergisi, 15; 267, 1998
 • – Çimentepe E, Ünsal A, Sağlam R: Human papilloma virüs enfeksiyonları. İnsizyon 1999, 2(2): 109-115
 • – Sağlam R, Ünsal A, Çimentepe E: Endoskopik yardımlı açık böbrek cerrahisiYeni Tıp Dergisi 1999, 16(5): 281-283
 • – Ünsal A, Çimentepe E, Saglam R: A case of giant hydronephrosis that occupied four fifths of abdomenYeni Tıp Dergisi (Supplement: 1)  2000, 17(4): 250-251
 • – Çimentepe E, Ünsal A, Sağlam R: Atnalı böbrekte tek seansta bilateral perkütan         nefrolitotripsi . Türk Üroloji Dergisi, 26 (4); 486-8, 2000
 • – Sağlam R, Ünsal A: Benign Prostat Hiperplazisinin TUNA, HIFU ve Termoterapi ile tedavisi. In Benign Prostat Hiperplazisi, Edt. Anafarta K. Güneş Kitabevi, Ankara 2000, syf. 108-122
 • – Çimentepe E, Ünsal A, Sağlam R: Erektil Disfonksiyon. Yeni Tıp Dergisi, 17; 294, 2000
 • – Ünsal A, Çimentepe E, Dilmen G, Yenidünya S, and Saglam R: An Unusual Cause of Renal Colic: Hydatiduria International Journal of Urology, 2001, volum 8’de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.
 • – Tez S, Dilmen G, Ünsal A, Köktener A, Cimentepe E, and Saglam R: Primary psoas abscess twenty-one years after ipsilateral nephrectomyInternational Journal of Urology’ de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.
 • – Ali Ünsal, Ersin Çimentepe, Ayça Bozoklu and Remzi Sağlam: A comperative study of etofenamate and fentanyl for outpatient ESWL. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology dergisinde yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.